Header Image
​กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนผู้ผลิต ผู้ออกแบบลายกางเกงทั่วไทย ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
watermark

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนผู้ผลิต ผู้ออกแบบลายกางเกง ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทางการค้า เผยยื่นจดง่ายผ่านออนไลน์ หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ แนะต่อไป ควรพัฒนาไปถึงขั้นสร้างเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมขอเชิญชวนผู้ออกแบบ หรือเจ้าของลายกางเกงที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการออกแบบลายกางเกงของแต่ละท้องถิ่น จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลายกางเกงกับกรม โดยสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาที่กรม และยังสามารถยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศได้ด้วย 

“ปัจจุบันการสร้างสรรค์ลวดลายกางเกงที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ช่วยกระตุ้นความสามารถในการผลิตผลงานการสร้างสรรค์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลงานการออกแบบลวดลายดังกล่าว โดยไม่ได้ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองในทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้น จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาจดแจ้งลิขสิทธิ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากลายกางเกงดังกล่าวในทางการค้าเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นต่อไป”

สำหรับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ออนไลน์ เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th และเข้าสู่ระบบ Single Sing-on กดเลือกประเภทการจดทะเบียน แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และเลือกประเภทการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.01 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ ตรวจสอบหลักฐานและดาวโหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากระบบ และให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ลงนาม จากนั้นให้อัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์ โดยกดปุ่มอัปโหลดที่รายการหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และกดยืนยันตน กดยอมรับเงื่อนไขการรบัรองคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และส่งคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ กรมมีข้อแนะนำให้กับผู้สร้างสรรค์ลายกางเกงในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้ว สามารถแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม และยังเป็น Soft Power ใหม่ของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้า และสร้างความจดจำของผู้บริโภคผ่านการสร้างแบรนด์กางเกงที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าต่อไป โดยหากจังหวัดใดหรือผู้สร้างสรรค์ลายกางเกงลายใด ต้องการได้รับข้อมูลและข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-5474704
 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,377