Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ"

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์
  2) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
  3) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด
  4) การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชิวิตของชุมชน
  5) สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
  6) อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

   เป้าประสงค์
  1) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
  2) พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน
  3) สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้
  4)คนดีสังคมน่าอยู่
  5)รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
  6) หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข
  7) ส่วนราชการจังหวัดอ่างทองมีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีสมรรถนะสูง
  8) ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย
  9) ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  10) มีสถานีขนถ่ายสินค้าทางน้ำ
  11) ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน
  4. การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  6. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
  7. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
  8. การส่งเสริมการดำเนินงานขนถ่ายสินค้าทางน้ำ

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,353