Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัฐจิมา จันทร์ขาว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายพิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย้อย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวปุญญิสา บริรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางกฤติกา บุญกระจ่าง
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกัลย์ชนา สาทสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายเมตตา กรุณา

นายวุฒิพงษ์ กองประดิษฐ
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นายเมตตา กรุณา

นายธวัชชัย ประสิทธิ์สาท
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวลดาวัลย์ แสงศรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศษรฐกิจการค้าจังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุรีย์รัตน์ ตะโนรี
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมือง

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวศิวาพร ไกรณรงค์
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอวิเศษชัยชาญ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวรุ่งทิพย์ สายหยุด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัชนก ฤกษ์รัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นายธวัชชัย ไม้เจริญ
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางวันนา สิงห์โต
พนักงานทำความสะอาด

นายเมตตา กรุณา

นางผาสุข ศรีสุข
พนักงานทำความสะอาด

นายเมตตา กรุณา

นายชาญ ศรีสุข
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวดวงพร วิสุทธิธรรม
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัจฉริยา  คงหอม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพรจิลาวรรณ ค้าเจริญ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายธนภัทร หวานชะเอม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิรชา สังข์วิเศษ
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นายสิรวิชณ์ สุปันนี
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเกวณัฐ แก่นโลหิต
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพัชรี สิทธิยศ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวภัทรภร ฉิมพาลี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางโชติกา ทรัพย์แตง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวมุกดา สุวรรณรุจิ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 
 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,353